Załatwianie spraw w związku z COVID-19

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zwanej powszechnie „spec ustawą”) z dnia 31 marca 2020r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) informuję, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres, a także nie stosuje się: przepisów o bezczynności organów  (art. 36 i 37 k.p.a.) oraz  przepisów o obowiązku organu i podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie (art. 36 k.p.a.).