Apel Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

Apel

Rolniku! Zadbaj o bezpieczeństwo w czasie żniw

 

Czas żniw to dla rolników okres szczególnie wytężonej pracy, związanej                z obsługą maszyn, sprzętu rolniczego, zbiorem i transportem płodów rolnych. Okres ten niestety sprzyja także wzrostowi ilości wypadków i innych niebezpiecznych zdarzeń, często z udziałem dzieci, które pomagają w gospodarstwie przy pracach polowych. Jest to również czas, w którym notuje się znaczny wzrost liczby pożarów              w gospodarstwach rolnych. Ceną nieuwagi, pośpiechu, lekceważenia zasad bezpiecznej pracy oraz nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego jest śmierć, kalectwo lub utrata dorobku całego życia.

Poprawa tej sytuacji w wielu przypadkach nie jest związana z potrzebą dużych nakładów finansowych, niekiedy bowiem wystarczy lepsza organizacja pracy, posiadanie niezbędnej wiedzy i zachowanie rozsądku. Wychodząc naprzeciw tym zagrożeniom, zwracamy się do rolników z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prac polowych oraz przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego:

 1. Zadbaj o sprawność techniczną maszyn i urządzeń pracujących podczas żniw, zwróć uwagę na prawidłowe zamontowanie osłon ochraniających ich ruchome elementy.

Pamiętaj że pracujące po kilka godzin w upale maszyny często przegrzewają się, co może stać się przyczyną pożaru.

 1. Ciągniki i maszyny rolnicze wyposaż w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, umieszczony w łatwo dostępnym miejscu. Zapoznaj się z zasadami jego obsługi.
 2. Przeprowadzaj obsługę codzienną maszyn, usuwaj plewy i kurz, co ogranicza ryzyko wystąpienia pożaru.
 3. Przy obsłudze maszyn podczas zbioru płodów rolnych i ich transportu nie pal tytoniu,
  a w miejscach składowania palnych płodów rolnych nie używaj także otwartego ognia.
 4. Urządzenia wydechowe silników spalinowych zabezpiecz przed wylotem iskier. Ustawiaj na podłożu niepalnym silniki spalinowe, w odległości co najmniej 10m od materiałów palnych.

 

Jak ustawiać prawidłowo sterty, stogi i brogi?

 

Przy ustawiany stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:

 1. od budynków wykonanych z materiałów palnych – 30 m,
 2. od budynków wykonanych z materiałów niepalnych i pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
 3. od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
 4. od dróg wewnętrznych i od granicy działki – 10 m,
 5. od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
 6. od lasów i terenów zalesionych – 100 m.

 

Wielkość sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie powinna przekraczać powierzchni 1000 m2 lub kubatury 5000 m3. Odległość między stertami, stogami lub brogami nie może być mniejsza niż – 30 m. Wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

Produkty roślinne należy składać w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

 

Przypominamy że wypalanie słomy i innych pozostałości roślinnych na polach jest zabronione!

 

Źródło:

 1. http://www.pspkalisz.alte.pl/content.php?body=article&name=rolniku-zadbaj-o-bezpieczenstwo&lang=pl
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (U. 2010 nr 109 poz. 719, ze zm.)