Klauzula RODO

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożar…

Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla interesantów dot. prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz rejestrem korespondencji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, będący Administratorem ochrony danych osobowych informuje, że:

 1. Przekazane przez Państwa dane,  przetwarzane będą w celu   prowadzenia spraw związanych ze skargami i wnioskami oraz prowadzenia rejestru korespondencji przychodzącej jak i wychodzącej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO.
 2. Państwa dane osobowe, po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane przez okres wynikający z wymogów archiwalnych określonych  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej.
 3. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, tj.
 • podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
 1. Posiadają Państwo prawo: żądania dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Posiadają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do załatwienia sprawy. Nie podanie prawidłowych danych skutkujebrakiem możliwości załatwienia sprawy.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 7. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. ruchu interesantów w obiektach KP PSP w Sulęcinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Wstęp do budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, możliwy jest jedynie po potwierdzeniu tożsamości poprzez okazanie dokumentu tożsamości pracownikowi Sekretariatu, weryfikacji celu wizyty i odnotowaniu danych w „Ewidencji wizyt”.
 2. Państwa dane zebrane w ten sposób przetwarzane będą jedynie w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia w budynkach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO, w związku z art.5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 3. Podanie Państwa danych osobowych jest niezbędne, aby wejść do budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie
 4. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa  danych innym podmiotom, aczkolwiek należy uwzględnić fakt,  iż na żądanie podmiotu działającego z mocy przepisów prawa, przetwarzane dane mogą zostać mu udostępnione.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane przechowywane będą w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, przez okres określony w obowiązujących przepisach właściwych w sprawie materiałów archiwalnych i niearchiwalnych w Państwowej Straży Pożarnej. Po tym czasie Państwa dane zostaną trwale usunięte.
 7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznają Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu , o którym mowa  w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 11. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. monitoringu obiektów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie, będący Administratorem danych osobowych informuje, że:

 1. Na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO, w związku z art. 5a Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, na terenie obiektu Komendy Powiatowej PSP w Sulęcinie i jej bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja  i rejestracja obrazu zdarzeń  w postaci monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia.
 3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą wyłącznie w celu opisanym powyżej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie.
 4. Udostępnienie danych możliwe jest wyłącznie  podmiotom upoważnionym na podstawie  przepisów prawa.
 5. Administrator danych osobowych nie planuje  przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 6. Dane z monitoringu zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 11 dni od momentu zapisu.
 7. Posiadają Państwo  prawo do: dostępu do swoich danych, jednak dostęp ten nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 8. Posiadają Państwo  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uznacie Państwo, że  przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie (ul. Plater 8, 69-200 Sulęcin, tel. 95 755 00 54, fax. 95 755 14 37, email: sekretariat@straz.sulecin.pl).
 11. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sulęcinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. (ul. Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 733 83 18, 95 720 8990, email: inspektor.rodo@straz.gorzow.pl).