Sekcja ds. organizacyjno – kadrowych


st. asp. mgr Monika Żuk

Kierownik sekcji
tel. 95 755 0056
monika.żuk@straz.sulecin.pl


Barbara Nowacka

Technik
tel. 95 755 0054

 

Do zadań sekcji ds. organizacyjno – kadrowych należy w szczególności:

  1. W zakresie spraw kadrowych:

1) realizowanie założeń polityki kadrowo – płacowej komendanta powiatowego, w tym sporządzanie list płac;

2) przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi
w komendzie powiatowej w tym dowódców jednostek ratowniczo – gaśniczych;

3) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy
w komendzie powiatowej;

4) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów;

5) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej;

6) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów
i rencistów komendy powiatowej;

7) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno – rentowej strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

8) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej;

9) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego.

 

  1. W zakresie spraw organizacyjnych:

1) realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3) opracowywanie i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji
i wytycznych komendanta powiatowego;

4) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie powiatowej;

5) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

6) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej komendy powiatowej przez rzecznika prasowego,

7) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej;

8) opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

9) organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

10) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

11) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

12) zlecanie właściwym podmiotom zewnętrznym obsługi prawnej komendy;

13) prowadzenie obsługi mieszkaniowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej;

14) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez dowódców jrg i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

 

  1. W zakresie spraw szkoleniowych:

1) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego oraz kierowanie strażaków do szkół pożarniczych,

2) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków
i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

3) inicjowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego podległych pracowników w zakresie problematyki prowadzonej przez komórki organizacyjne,

4) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych.

 

  1. W zakresie systemu zarządzania jakością:

1) nadzór na utrzymaniem Systemu Zarządzania Jakością w Komedzie;

2) przedstawienie Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością sprawozdań dotyczących funkcjonowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością
w Komedzie;

3) upowszechnianie w Komedzie świadomości dotyczącej wymagań klienta;

4) prowadzenie auditów wewnętrznych;

5) nadzorowanie dokumentacji Systemu Zarządzania jakością obowiązującą
w Komedzie;

6) inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych związanych z nadzorowaniem systemu jakości, nadzór nad ich realizacją oraz ocena skuteczności podejmowanych działań.

  1. W zakresie archiwizacji:

1) prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją  dokumentów, tj. przyjmowanie dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.