Samodzielne stanowisko ds. kwatermistrzowskich

Karolina Sawko

Inspektor
tel. 95 755 1431
karolina.sawko@straz.sulecin.pl

  1. W zakresie działalności kwatermistrzowskiej:

1) administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie;

2) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3) prowadzenie obsługi mundurowej strażaków;

4) dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

7) prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8) likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9) sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10) systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

11) realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

12) ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.

  1. W zakresie techniki:

1) nadzór nad inicjowaniem i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2) nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych;

3) nadzór nad obsługą transportową komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

4) nadzór nad prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5) nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

6) nadzór nad organizowaniem przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych;

7) nadzór nad wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.

  1. W zakresie informatyki:

1) nadzór nad analizowaniem i planowaniem potrzeb sprzętowych oraz nad wdrażaniem i nadzorowaniem sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2) nadzór nad zapewnieniem niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

3) nadzór nad sporządzaniem informacji i analiz z zakresu informatyki;

4) nadzór nad systematycznym archiwizowaniem danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej;

5) nadzór nad realizacją zadań administratora sieci i środowisk programowych;

6) nadzór nad utrzymaniem w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych.

  1. W zakresie spraw finansowych:

1) prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych