Samodzielne stanowisko pracy ds. finansowych

 

mł. kpt. mgr Anna Harasimowicz

Główny Księgowy
tel. 95 755 00 55
anna.harasimowicz@straz.sulecin.pl

Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Finansowych należy:

– prowadzenie rachunkowości jednostki,

– wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

– dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

– dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

– opracowywanie materiałów do projektu budżetu Komendy Powiatowej PSP,

– sporządzanie planu dochodów i wydatków budżetowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

– opracowywanie planów finansowych przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej- środki specjalne,

– określenie zasad prowadzenia gospodarki kasowej, m.in. w zakresie obrotu rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, prowadzenia dokumentacji,

– określenie zasad ewidencji magazynowej i rozliczania rzeczowych składników majątku obrotowego,

– rozliczanie, ewidencja dochodów i wydatków budżetowych Komendy Powiatowej PSP, jako dysponenta środków budżetowych państwa trzeciego stopnia oraz środków specjalnych w układzie syntetycznym i analitycznym,

– ewidencja syntetyczna składników majątkowych i umorzeń oraz analityczna składników majątkowych przejętych w użytkowanie z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej,

– uzgadnianie stanów ewidencji syntetycznej składników majątkowych z ewidencją analityczną prowadzoną przez wydział kwatermistrzowski,

– rozliczanie wyników inwentaryzacji składników majątkowych Komendy Powiatowej oraz składników majątkowych przejętych w użytkowanie,

– przeprowadzanie inwentaryzacji sald aktywów i pasywów nie będących przedmiotem spisu z natury, metodą weryfikacji sald z odpowiednimi dokumentami,

– sporządzanie okresowych analiz finansowo-ekonomicznych, ocena sytuacji gospodarczej i składanie stosownych informacji Staroście,

– kontrola wewnętrzna (finansowo-księgowa) wstępna operacji gospodarczych, bieżąca środków pieniężnych, rozrachunków, składników majątku, wynagrodzeń, kosztów, inwestycji, funduszy specjalnych,

– terminowe sporządzanie zewnętrznych sprawozdań,właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji finansowej i ksiąg rachunkowych.